Sluit venster x

Denkt u mee over de menustructuur van de nieuwe gemeentelijke website? Vul hiervoor de test in via https://bit.ly/3HVB1Z9. U krijgt een aantal vragen waar u ongeveer 5 tot 10 minuten mee bezig bent. Geen antwoord is onjuist. Goed om te weten: deze test is volledig anoniem. Met uw antwoorden helpt u ons om de website zo overzichtelijk mogelijk voor u in te richten.

Waterbeleid en regelgeving

Home > Inwoners > Waterloket > Waterbeleid en regelgeving

Waterbeleid en regelgeving

Logo met tekst Nederland leeft met waterDe waterwetgeving is volop in beweging. Water krijgt een steeds prominentere plaats binnen de ruimtelijke ordening en binnen de milieuwetgeving. Water is overal. En daarmee is waterbeleid een zaak van alle Nederlanders.

Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)

Het oppervlaktewater moet van een goede (basis)kwaliteit zijn. Schoon oppervlaktewater draagt bij aan een gezonde leefomgeving voor mens en natuur. Daarom stelt de KRW Europese regels voor de chemische en ecologische kwaliteit van grond- en oppervlaktewater.

Vanuit de kwaliteitsopgave zijn er bijzondere ‘waterlichamen’ aangewezen (watergang, vijver, rivier, kanaal, meer of zee). In de gemeente Staphorst zijn een aantal waterlichamen aangewezen waarvoor de bijzondere kwaliteitseisen gelden. Een voorbeeld hiervan is de Reest.

Waterwet

De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. De Waterwet vervangt veel bestaande wetten voor het waterbeheer in Nederland. Met de Waterwet zijn Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten straks beter toegerust om wateroverlast, waterschaarste en watervervuiling tegen te gaan. Een belangrijk gevolg van de Waterwet is dat de huidige vergunningstelsels uit de afzonderlijke waterbeheerwetten worden gebundeld in één watervergunning. Zie ook: www.helpdeskwater.nl/waterwet.

De waterverguning dekt alle activiteiten in het watersysteem. U hebt een watervergunning nodig als u in, op, boven, over of onder een oppervlaktewaterlichaam of waterkering activiteiten wilt ondernemen, of als u grondwater wilt onttrekken of water wilt infiltreren in de bodem. U kunt een aanvraagformulier voor een watervergunning onderaan deze pagina downloaden.

Wet gemeentelijke watertaken

De Wet gemeentelijke watertaken is op 1 januari 2008 in werking getreden. Zie voor een toelichting op deze wet het te downloaden bestand onderaan deze pagina. Met deze wet zijn drie al bestaande wetten aangepast, te weten:

  • Waterwet (voorheen de Wet op de waterhuishouding): in deze wet zijn voor de gemeente twee zorgplichten opgenomen; een hemelwaterzorgplicht en een grondwaterzorgplicht.
  • Wet milieubeheer: de bestaande gemeentelijke zorgplicht (art 10.30) uit deze wet wordt verduidelijkt en de gemeente krijgt de mogelijkheid om bij verordening regels te stellen aan het lozen van afvloeiend hemelwater en grondwater. Daarnaast wordt het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) uitgebreid met grond- en hemelwater.
  • Gemeentewet: gemeenten krijgen betere mogelijkheden om de kosten in relatie tot de gemeentelijke wateropgave te verhalen.

Waterbeleid waterschap

Het waterschap heeft de zorg voor de kwaliteit en kwantiteit van het regionale watersysteem. Het beleid is vastgelegd in het waterbeheerplan. Een waterbeheerplan geeft de koers aan die het waterschap voor een bepaalde periode wil volgen.

Waterbeleid gemeente Staphorst

De gemeente is binnen het bebouwde gebied vanaf 1 januari 2008 aanspreekpunt voor burgers en bedrijven voor 'alle facetten van water'. Ook heeft de gemeente een aantal wettelijke zorgplichten voor opvang en afvoer van hemelwater, huishoudelijk afvalwater en de zorgplicht voor grondwateroverlast. De gemeente heeft haar waterbeleid opgeschreven in twee beleidsplannen;

In de plannen wordt aangegeven hoe de gemeente wil omgaan met water binnen het gemeentelijk beleid dat hiermee te maken heeft. In de plannen staat eveneens de onderbouwing van het rioolrecht voor de periode 2011-2015. Het waterplan is samen opgesteld met de waterschappen en diverse vertegenwoordigers vanuit de bevolking, zoals LTO Noord afd. Staphorst, Staphorster Hengelaarsvereniging, Wijkraden en raadsleden.