Sluit venster x

Denkt u mee over de menustructuur van de nieuwe gemeentelijke website? Vul hiervoor de test in via https://bit.ly/3HVB1Z9. U krijgt een aantal vragen waar u ongeveer 5 tot 10 minuten mee bezig bent. Geen antwoord is onjuist. Goed om te weten: deze test is volledig anoniem. Met uw antwoorden helpt u ons om de website zo overzichtelijk mogelijk voor u in te richten.

Riolering

Home > Inwoners > Waterloket > Riolering

Riolering

Een goede werking van de riolering is belangrijk voor onze (volks)gezondheid. Het lijkt vaak vanzelfsprekend tot dat er verstoppingen zijn en er overlast optreedt. We beseffen dit pas vaak wanneer de weg opgebroken wordt of wanneer de rioolheffing stijgt.

De riolering bestaat onder andere uit:

  • 237 kilometer vuilwaterriolering, waarvan 151 kilometer druk- en persleidingen;
  • 19 kilometer infiltratie en schoonwaterriolering;
  • 559 pompputten voor drukriolering;
  • 27 middelgrote rioolgemalen.

De gemeente verzamelt uw afvalwater in het gemeentelijke rioolstelsel. Via een uitgebreid transportsysteem komt dit water uiteindelijk op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van het waterschap. Uitgezonderd de kernen IJhorst en Punthorst, lozen alle kernen het afvalwater uiteindelijk op de rioolwaterzuivering in Meppel. IJhorst loost het afvalwater via een persleiding op de zuivering in Echten. Punthorst loost het afvalwater via een persleiding op de zuivering in Dalfsen.

Op de rioolwaterzuivering worden de organische afvalstoffen afgebroken door bacteriën. Als restproduct blijft over het zuiveringsslib. Het schone water wordt geloosd op het oppervlaktewater (bijvoorbeeld het Meppelerdiep en de Hoogeveense Vaart). Benieuwd naar de werking van een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI)? Bekijk de virtuele rondleiding over de rioolwaterzuivering.

Afvalwaterlozing

Het is de verantwoordelijkheid van degene die afvalwater wil lozen om een voorziening te realiseren. Dit kan door een aansluiting op de (druk)riolering. De kosten van de aanleg zijn voor rekening van de aanvrager. Bij afvalwaterlozing op bodem of op oppervlaktewater is altijd een ontheffing noodzakelijk.
De gemeente verzorgt de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het rioolstelsel. Uw rioolaansluiting moet voldoen aan de eisen van het bouwbesluit en aan het uitvoeringsbeleid van de gemeente. Het gemeentelijke beleid is erop gericht om afvalwater en schoon hemelwater gescheiden te houden. Wanneer er een gescheiden rioolsysteem is aangelegd, heeft u een dubbele aansluiting nodig. Aan de rioolaansluiting zijn kosten verbonden. U kunt ook een rioolaansluiting aanvragen.

Kosten

Om het dagelijks geproduceerde afvalwater naar de zuivering af te voeren, onderhoudt, vernieuwt en legt de gemeente het stelsel van buizen en gemalen aan. Daarnaast wordt steeds vaker een hemelwaterriool of berging voor hemelwater aangelegd. Al deze kosten worden betaald uit de door u betaalde rioolheffing.
Voor het zuiveren van afvalwater betaald u aparte zuiveringslasten aan het waterschap via het gezamenlijke belastingkantoor Lococensus.

Wat mag er niet in het riool terechtkomen?Wat mag wel en wat mag niet?

Alles wat u in de gootsteen of door de wc spoelt, komt in het riool terecht. In de meeste gevallen is het daar ook voor bedoeld, maar soms ook juist niet. U heeft invloed op de kosten die u betaalt voor het afvoeren en zuiveren van uw afvalwater, door goed te letten op wat wel en wat niet in het riool thuis hoort. Op de website riool.info vindt u informatie over wat precies wel of juist niet in het riool mag terechtkomen.

Wat te doen bij storing in het riool

Rioolverstopping is een probleem dat zich kan voordoen. Een verstopping kan ontstaan doordat zich vuil ophoopt op een plaats waar het minder makkelijk kan afstromen. Als het water niet meer weg loopt uit een wasbak ligt de oorzaak vaak aan een verstopping van de sifon. U kunt eerst de sifon openen om de oorzaak op te sporen. U kunt ook ontstoppen met een eenvoudige ontstopper of met chemische ontstopper. Volg daarbij altijd de gebruiksaanwijzing van de fabrikant op.

Een verstopping van de wasbak is vervelend. Wanneer het water omhoog komt in het toilet of juist blijft staan, dan is het probleem groter. Wat u dan kunt doen is het ontstoppingsstuk opgraven. Deze ligt op de perceelsgrens net op uw eigen perceel. Het ontstoppingsstuk kan droog zijn maar ook vol met water staan. Wanneer het ontstoppingsstuk droog is, dan zit de verstopping in uw eigen rioolleiding in of rond uw woning. Wanneer dit het geval is, moet u zelf een ontstoppingsbedrijf laten komen en het riool laten ontstoppen. De kosten van het ontstoppen zijn voor u zelf.

Het kan ook zijn dat het ontstoppingsstuk vol met water staat, dan zit de verstopping in het openbaar gemeentelijk riool, en is de gemeente aan zet. In dat geval kunt u de gemeente bellen, dit kan ook 's avonds of in het weekend. De gemeente zal een ontstoppingsbedrijf laten komen om het probleem op te lossen. Voor we komen is het wel van belang dat u de erfscheidingsput open laat liggen. De gemeente lost zelf de rioolstoring op of draagt de werkzaamheden op aan derden. De gemeente draagt in dat geval de kosten. Geeft u zelf opdracht aan derden dan worden de kosten niet vergoed door de gemeente. Zit het probleem in het openbaar riool maar ligt de oorzaak hiervan in onjuist gebruik van het riool, dan komen de kosten geheel voor uw rekening.

In het buitengebied is er drukriolering. Ziet u een rode lamp op een groen kastje? Dan is er sprake van een storing. U kunt de storing melden.

Meer informatie

Meer informatie over het riool vindt u op: