Sluit venster x

Denkt u mee over de menustructuur van de nieuwe gemeentelijke website? Vul hiervoor de test in via https://bit.ly/3HVB1Z9. U krijgt een aantal vragen waar u ongeveer 5 tot 10 minuten mee bezig bent. Geen antwoord is onjuist. Goed om te weten: deze test is volledig anoniem. Met uw antwoorden helpt u ons om de website zo overzichtelijk mogelijk voor u in te richten.

Oppervlaktewater

Home > Inwoners > Waterloket > Oppervlaktewater

Oppervlaktewater

Via de waterwet is het waterschap (en in sommige gevallen het Rijk) aangewezen als waterbeheerder van het oppervlaktewater. Hierbij gaat het om het beheren van de vastgestelde waterpeilen, en de zorg voor de vereiste waterkwaliteit.

De gemeente stelt samen met het waterschap streefbeelden en onderhoudsvisie vast voor het water in de bebouwde omgeving. De watergangen moeten ingepast worden binnen de openbare ruimte waar zij deel van uit maken. Peilen worden vastgelegd in de peilbesluiten van het waterschap. Met behulp van stuwen en gemalen worden deze peilen daadwerkelijk gehaald. Voor de juridische bescherming van watergangen en peilregulerende kunstwerken heeft het waterschap een verordening (de Keur) opgesteld.

Om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren of te handhaven, voeren het waterschap en de gemeente uiteenlopende maatregelen uit. De rioolwaterzuiveringen voorkomen dat oppervlaktewater te zeer belast worden met vuil water. Een andere maatregel is dat door een meer natuurvriendelijk inrichting van watergangen, er gebruik kan worden gemaakt van het reinigende vermogen van de natuur. Daarnaast is er via een lozingsvergunningenstelsel (Waterwet) mogelijk om lozingen op oppervlaktewater te voorkomen of te reguleren.

Zie voor meer informatie de website van Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Waterkeringen

De waterkeringen (dijken bijvoorbeeld) beschermen ons tegen het water van de rivieren, meren en zee. De belangrijkste waterkeringen zijn door het Rijk aangewezen als primaire waterkeringen. Het waterschap heeft het dagelijks beheer van de waterkeringen. De provincie controleert het waterschap via de vijfjaarlijkse toetsing. In de Keur van het waterschap vindt u de regels die zij stellen rondom het gebruik van de waterkeringen.