Sluit venster x

Denkt u mee over de menustructuur van de nieuwe gemeentelijke website? Vul hiervoor de test in via https://bit.ly/3HVB1Z9. U krijgt een aantal vragen waar u ongeveer 5 tot 10 minuten mee bezig bent. Geen antwoord is onjuist. Goed om te weten: deze test is volledig anoniem. Met uw antwoorden helpt u ons om de website zo overzichtelijk mogelijk voor u in te richten.

Hemelwater

Home > Inwoners > Waterloket > Hemelwater

Hemelwater

Om te anticiperen op de klimaatverandering en om straks een duurzaam watersysteem te hebben, moeten we nu maatregelen nemen.

Het vasthouden, bergen en gecontroleerd afvoeren van (regen)water is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Daarom zorgt de gemeente Staphorst ervoor dat het schone regenwater steeds meer in de grond infiltreert en niet meer wordt afgevoerd via het riool.

Afkoppelen

Naast de eigen projecten wil de gemeente ook het regenwater van particuliere daken afkoppelen van het (gemengde) riool. Afkoppelen wil zeggen het duurzaam ongedaan maken van een hemelwaterlozing op het vuilwaterriool. Zo wordt voorkomen dat relatief schoon hemelwater onnodig verpompt en gezuiverd wordt in de zuiveringsinstallatie.

Nieuwbouw

Bij herinrichtingprojecten en nieuwbouw moet hemelwater verplicht apart gehouden worden van vuilwater. Afhankelijk van de situatie kan het schone water hergebruikt worden of geloosd worden op oppervlaktewater of bodem. Binnen de wijken zal ruimte gevonden moeten worden om water vast te houden en te bergen. Daarbij is het van belang dat er geen overlast of schade ontstaat door hoog grondwater of wanneer regenwater zich verzamelt op laag gelegen wegen of in huizen.

Water op straat

Het verschijnsel van 'water op straat' is lang niet altijd overlast. Steeds vaker zal water op straat optreden en het zal meer door ons geaccepteerd moeten worden. Accepteren betekent niet dat we niets doen. Het sturen van water is bijvoorbeeld zeer belangrijk. Door deze wateraspecten direct bij de inrichting van de openbare ruimte te onderkennen, kunnen mogelijke waterproblemen worden voorkomen. Gemeente en waterschap werken bij het ontwikkelen van woonwijken samen in de watertoets.