Sluit venster x

Denkt u mee over de menustructuur van de nieuwe gemeentelijke website? Vul hiervoor de test in via https://bit.ly/3HVB1Z9. U krijgt een aantal vragen waar u ongeveer 5 tot 10 minuten mee bezig bent. Geen antwoord is onjuist. Goed om te weten: deze test is volledig anoniem. Met uw antwoorden helpt u ons om de website zo overzichtelijk mogelijk voor u in te richten.

Grondwater

Home > Inwoners > Waterloket > Grondwater

Grondwater

Grondwaterstanden

De gemeente werkt samen met het waterschap om de grondwaterstanden in het bebouwd gebied te monitoren. De komende jaren zal het grondwatermeetnet verder uitgebouwd en geprofessionaliseerd worden. 

Grondwateroverlast

Bij de wettelijke grondwaterzorgplicht hebben alle betrokken partijen hun eigen verantwoordelijkheden:

  • De particulier is verantwoordelijk voor de goede staat van zijn eigendom. Hij zorgt voor bouwkundige of waterhuishoudkundige voorzieningen op het eigen terrein en voor de eigen woning (zoals vochtdichte vloer).
  • De gemeente is het aanspreekpunt voor de burger. Zij behandelt eventuele klachten en zorgt voor een doelmatige aanpak van grondwaterproblemen.
  • Het waterschap zorgt voor de afvoer van eventueel door de gemeente ingezameld grondwater via het oppervlaktewater en beïnvloedt via het peil van het oppervlaktewater de grondwatersituatie.
  • De provincie is verantwoordelijk voor de vergunningverlening voor de onttrekking van grondwater.

Geen enkele instantie is verantwoordelijk en dus aansprakelijk voor de grondwaterstand. Bij klachten over grondwateroverlast maakt de gemeente een analyse van oorzaken, gevolgen en mogelijke maatregelen. De maatregelen bepaalt zij zo veel mogelijk in samenspraak met alle betrokken partijen.

Maatregelen voor transport van overtollig grondwater in het openbare gebied komen voor rekening van de gemeente en kan zij bekostigen uit de rioolheffing. De gemeente legt haar grondwaterbeleid vast in het Gemeentelijk Rioleringsplan.

Grondwateronttrekking

Om verantwoord om te gaan met het onttrekken van grondwater uit de bodem zijn er regels opgesteld. Daarom is bij het onttrekken van grondwater een ontheffing van het waterschap noodzakelijk.
Zie de website van Waterschap Drents Overijsselse Delta.