Sluit venster x

Denkt u mee over de menustructuur van de nieuwe gemeentelijke website? Vul hiervoor de test in via https://bit.ly/3HVB1Z9. U krijgt een aantal vragen waar u ongeveer 5 tot 10 minuten mee bezig bent. Geen antwoord is onjuist. Goed om te weten: deze test is volledig anoniem. Met uw antwoorden helpt u ons om de website zo overzichtelijk mogelijk voor u in te richten.

Klacht indienen

Home > Inwoners > Klacht indienen

Klacht indienen

 • Wat is het?

  Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente. U kunt een klacht indienen over:

  • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders
  • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
  • het niet reageren op uw vragen
 • Hoe werkt het?

  Als u niet tevreden bent over behandeling door de gemeente Staphorst in een bepaalde situatie dan kunt u een klacht indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Hierbij kan het bijvoorbeeld om het volgende gaan:

  • afspraken met de gemeente worden niet nagekomen
  • op vragen wordt niet gereageerd / verzoeken en brieven blijven onbeantwoord
  • onbehoorlijke behandeling door bestuurders of ambtenaren
  • het gevoel hebben van het kastje naar de muur te worden gestuurd
  • onvoldoende informatie wordt gegeven of geweigerd wordt informatie te verstrekken.

  Welke klachten vallen buiten de klachtenregeling?

  Wanneer u het niet eens bent met een bepaalde beslissing van het gemeentebestuur of het gemeentelijk beleid, kunt u een bezwaarschrift indienen of gebruik maken van inspraakmogelijkheden.

  Opmerkingen over bijvoorbeeld wegonderhoud, straatverlichting, plantsoenonderhoud en afvalstortingen vallen ook buiten de klachtenregeling en kunnen worden gemeld via publieksbalie fysieke leefomgeving: telefoon (0522) 467 467 of via het digitaal meldpunt openbare ruimte.

 • Wat moet ik doen?

  Stroomschema klachtenprocedureU dient uw klacht in bij de gemeente. Beschrijf duidelijk waar de klacht over gaat en waarom u de klacht indient. De gemeente kan u vragen langs te komen om uw klacht te bespreken.

  Hoe wordt een klacht behandeld?

  De klachtencoördinator draagt zorg voor een adequate afhandeling van uw klacht overeenkomstig de hiervoor geldende regeling. De ontvangst wordt schriftelijk bevestigd en getracht wordt binnen zes weken tot een beslissing te komen. U wordt in de gelegenheid gesteld om een mondelinge toelichting te geven. In een aantal gevallen is de gemeente niet verplicht tot behandeling van uw klacht. Hiervan wordt u uiterlijk binnen vier weken in kennis gesteld.

  Niet tevreden over afhandeling van uw klacht?

  Naast bovenbedoelde regeling van interne klachtafhandeling kent de gemeente Staphorst de mogelijkheid van externe klachtafhandeling. Dit houdt in dat een klacht kan worden ingediend bij de Overijsselse Ombudsman. Dit betreft een commissie, waarvan de leden deskundig zijn in het beoordelen van uw klacht en deze hebben geen enkele binding met de gemeente. Zij spreken dan ook een onafhankelijk en onpartijdig oordeel over uw klacht uit.

  Let er wel op dat u eerst uw klacht bij de gemeente moet melden en laten behandelen. Bent u over de afhandeling of beslissing niet tevreden? Dan kunt u de Overijsselse Ombudsman inschakelen: telefoonnummer (0572) 35 26 87, website www.overijsselseombudsman.nl.

 • Hoe lang duurt het?

  • De gemeente behandelt uw klacht binnen 6 weken. 
  • Als u het niet eens bent met het antwoord van de gemeente, kunt u een oordeel vragen aan een onafhankelijke organisatie. Bijvoorbeeld de Nationale ombudsman.
 • Aanvullende info

  Stroomschema voor behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten

  1. Klachtencoördinator wordt meteen van mondelinge en telefonische klachten op de hoogte gesteld.
  2. Klachtencoördinator draagt zorg voor registratie van de klachten, het toekennen van een postregistratienummer en geeft een ontvangstbevestiging van de klacht aan klager.
  3. Klachtencoördinator zoekt ter afhandeling van de klacht contact met klager over informeel afdoen van de klacht en vraagt eventueel nadere informatie. Klacht opgelost?
   Ja: klachtencoördinator bevestigt de oplossing schriftelijk aan klager waarmee de behandeling van de klacht is beëindigd. Het bestuursorgaan wordt hiervan op de hoogte gesteld.
   Nee: Procedure conform Awb en Regeling klachtbehandeling 2006 vervolgen. Komt klachtencoördinator al bij ontvangst van de klacht tot de overtuiging dat de klacht zich er niet toe leent om informeel af te doen dan wordt hierover niet eerst contact gelegd met klager.
  4. Klachtencoördinator onderzoekt of klacht in behandeling moet worden genomen (artikel 9:8 Awb).
   Nee: klachtencoördinator bericht zo spoedig mogelijk (doch uiterlijk binnen vier weken) na ontvangst van de klacht, dat deze niet in behandeling wordt genomen.
   Ja: klachtencoördinator stuurt ontvangstbevestiging aan klager (artikel 9:6 Abw) met informatie over het verdere verloop klachtprocedure, waaronder de mededeling dat klager zo nodig in de gelegenheid zal worden gesteld te worden gehoord en door wie dit zal gebeuren. Voorts klager in de gelegenheid stellen de klacht aan te vullen. Als een klaagschrift in een vreemde taal is gesteld zonodig laten zorg dragen voor vertaling door klager als dit voor een goede behandeling noodzakelijk is.
  5. Klachtencoördinator stelt de persoon op wie de klacht betrekking heeft op de hoogte van de klacht (afschrift klaagschrift) en ook degene die met de behandeling van en advisering over de klacht is belast (de behandelaar).
  6. Klachtencoördinator beoordeelt of wel of niet van het horen van klager zal worden afgezien (artikel 9:10 Abw) in overleg met behandelaar van de klacht.
  7. Zonodig nodigt klachtencoördinator klager uit voor horen.
  8. Behandelaar hoort klager en degene op wie de klacht betrekking heeft (afzonderlijk of in bijzijn van elkaar). Klachtencoördinator maakt hiervan een verslag.
  9. Hierna onderzoek naar klacht uitvoeren, uitmondend in bevindingen en conclusies (overleg tussen behandelaar en klachtencoördinator) en voorleggen aan het bestuursorgaan door behandelaar. Klachtencoördinator wordt hiervan door behandelaar op de hoogte gehouden.
  10. Klachtencoördinator bewaakt dat de behandelaar binnen zes weken na ontvangst van de klacht de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis stelt van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht en van de daaraan verbonden conclusies. Een afschrift hiervan ontvangt de persoon op wie de klacht betrekking heeft.
  11. Als de klacht niet binnen zes weken na ontvangst afgehandeld kan worden, zendt klachtencoördinator schriftelijk een mededeling van verdaging aan klager en de persoon op wie de klacht betrekking heeft.
  12. In de afdoeningbrief melding maken van de mogelijkheid gebruik te maken van een externe klachtvoorziening, zoals de Overijsselse Ombudsman.
 • Informatieve bestanden

Wysiwyg