Energietransitie

Home > Inwoners > Energietransitie

Energietransitie

 • Wat is het?

  Wat houdt dat in, de energietransitie?

  Energietransitie. Het woord duikt opeens overal op. In de media, in de politiek én in uw woning. Maar wat is het eigenlijk? Kort gezegd: de energietransitie is de omschakeling van fossiele brandstoffen (olie, aardgas, steenkolen) naar duurzame energie (zon, wind en aardwarmte). De afspraken over de energietransitie in Nederland zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord.

  Omgevingsvisie en coalitieakkoord

  In de omgevingsvisie van Staphorst is opgenomen dat het “desastreuze gevolgen heeft voor klimaat en aarde als we op dezelfde weg doorgaan”. De gemeenteraad heeft daarom als doel gesteld om in 2050 energieneutraal te zijn. Dit doen we omdat we een goede rentmeester willen zijn. Met elkaar zorgdragen voor het landschap, de natuur en een prettig woon- en leefklimaat. In het coalitieakkoord 2018 – 2022, is opgenomen dat we de komende periode een proces starten om te komen tot het behalen van de doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn. We stellen hiervoor korte en middellange termijndoelen op.

  Economisch belang

  Verduurzaming dient ook een economisch belang. Uit een onderzoek uit 2012 blijkt bijvoorbeeld dat inwoners en ondernemers in Staphorst in dat jaar ongeveer € 48 miljoen aan energiekosten betaalden. Dit is geld dat buiten de gemeentegrenzen terecht komt. In een scenario waarin de energie door lokale coöperaties wordt opgewekt, blijft deze geldstroom grotendeels in de gemeente circuleren.

  Verplicht karakter

  Om de voorgenoemde redenen willen we dus energieneutraal zijn. Maar het is niet alleen een kwestie van willen. We moeten ook. Vanuit het klimaatakkoord worden op Rijksniveau strenge afspraken gemaakt over onder andere de hoeveelheid energie die duurzaam opgewekt moet worden. Zo is bijvoorbeeld afgesproken dat er in 2030, 35 Terawattuur (Twh) hernieuwbare energie op land opgewekt moet worden. Nu wordt er ongeveer 10 Twh op land opgewekt met zonnepanelen en windmolens. De afspraken uit het klimaatakkoord kunt u lezen op de website klimaaktakkoord.nl.

  Regionale Energie Strategie

  De afspraken uit het klimaatakkoord moeten op lokaal niveau uitgevoerd worden. Om dit in goede banen te leiden worden Regionale Energie Strategieën opgesteld. Staphorst valt onder de RES West Overijssel. In de RES wordt concreet afgesproken hoeveel energie de gemeenten, waterschap en Provincie tot 2030 gaan opwekken. Ook wordt afgesproken wat deze partijen gaan doen om woningen en bedrijven te helpen om minder afhankelijk te worden van aardgas. Hiervoor worden zogenaamde warmteplannen opgesteld.

 • Aanvullende info

  Wat betekent dit voor Staphorst?

  Het klimaatakkoord leidt er toe dat er in Nederland meer energie opgewekt moet worden. Dit kan niet zonder windmolens, zonnevelden en biovergisters. Ook in Staphorst zal meer energie bespaard én opgewekt moeten worden. Hoe en waar we dat gaan doen willen we samen met u bepalen. Hiervoor hebben we een proces duurzaamheid (pdf, 119 kb) ingericht waarin we samen met partijen in Staphorst nadenken over de transitie.

Wysiwyg