Klimaatadaptatie

Home > Inwoners > Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie

Staphorst klimaatadaptief

Dat het klimaat verandert, zien we allemaal om ons heen. Uit onderzoek blijkt ook dat 65% van de Nederlanders zich zorgen maakt om de gevolgen hiervan. Daar moeten we dus iets mee. Het aanpassen van de samenleving op het veranderende klimaat noemen we klimaatadaptie. Dat wil zeggen dat de ruimtelijke inrichting is voorbereid op een veranderend klimaat. Onze ambitie: in 2050 willen wij  in Staphorst in staat zijn om wateroverlast, hitte, droogte en overstroming op te vangen, zodat onze kinderen ook in de toekomst prettig in Staphorst kunnen wonen, werken en leven.

Het klimaat verandert

We krijgen steeds meer te maken met extreme regenbuien. De verwachting is dat dit oploopt naar 5 keer zo vaak in 2050 en 10 keer zo vaak in 2085 vergeleken met nu. Er valt soms zoveel regen, dat het water niet snel genoeg weg kan. Ook laten klimaatvoorspellingen van het KNMI zien dat de zomers rond 2050 alleen maar warmer worden. Hoge temperaturen, weinig schaduw en ventilatie en hoge luchtvochtigheid kunnen dan tot hittestress leiden, wat invloed kan hebben op de gezondheid van kwetsbare mensen, zoals ouderen en jonge kinderen. Naast wateroverlast, krijgen we juist ook te maken met droogte. Het gevolg kan bodemdaling en beschadiging aan gebouwen zijn, verdroging van natuurgebieden en landbouwgronden en een algehele slechtere kwaliteit van het water. Dan is er nog een kans op een overstroming vanuit zee, de grote rivieren of de grote meren. Die kans is in Nederland klein, maar als zo’n over­stroming komt, zijn de gevolgen heel groot.

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Nederland is een land met veel water, dat zich ook nog eens voor het grootste gedeelte onder zeeniveau bevindt. Dit maakt ons land kwetsbaar. Om Nederland te beschermen tegen overstromingen, onvoldoende beschikbaarheid van zoetwater, en de gevolgen van extreem weer, is het Deltaprogramma in het leven geroepen.

Een onderdeel van het Deltaprogramma is het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Daarin hebben alle Nederlandse gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk afgesproken de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen te versnellen.

Het doel van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is dat heel Nederland klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Om daar te komen, hebben alle gemeenten in Nederland in 2019 een klimaatstresstest moeten uitvoeren. Met die stresstest moeten alle kwetsbaarheden door een veranderend klimaat duidelijk worden. Hiernaast moeten de gemeenten ook een risicodialoog voeren en een uitvoeringsagenda klimaatadaptatie vaststellen. Dat geldt dus ook voor Staphorst.

7 ambities voor een waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting van Nederland

Aanpak Staphorst

De gemeente Staphorst maakt onderdeel uit van het Platform Klimaatadaptatie van RIVUS, waarin ook de gemeenten Deventer, Kampen, Olst-Wijhe, Raalte, Zwartewaterland en Zwolle, drinkwaterbedrijf Vitens en het Waterschap Drents Overijsselse Delta zijn vertegenwoordigd. Samen werken we aan de ambities voor een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van de ruimte, en aan kennisontwikkeling. In totaal zijn er in Nederland 42 werkregio’s.

De stresstesten zijn uitgevoerd. Nu is het taak om de gevonden knelpunten te bespreken met partijen die het aangaan. Dat doen we in de genoemde risicodialogen. Zo zien we bijvoorbeeld dat in een deel van Staphorst de grond verzakt en droger wordt. In de gesprekken gaan we kijken hoe we daar mee om kunnen gaan, waarna we de uitkomsten verwerken in een plan, een ‘uitvoeringsagenda’. Die uitvoeringsagenda is dan onze leidraad naar een klimaatadaptief Staphorst in 2050.

Projecten:

Koppelbox