Concept belangenafweging grootschalige energie opwek

Home > Inwoners > Energietransitie > Concept belangenafweging grootschalige energie opwek

Concept belangenafweging grootschalige energie opwek

Het college van Burgemeester en Wethouders denkt momenteel na over hoe gemeente Staphorst na 2030 om moet gaan met opwek van duurzame energie. In dit kader is een concept plan opgesteld. Uit dit plan komen drie gebieden naar voren waar het college mogelijkheden ziet om duurzame energie op te wekken.

Hoeveel, hoe en waar

Met de buurgemeenten in West-Overijssel heeft Staphorst afgesproken dat zij tot 2030, 120 Gigawattuur (GWh) aan hernieuwbare energie gaat opwekken. De helft hiervan komt straks uit de windparken Spoorwind en Bovenwind (nu in aanbouw). De andere helft wordt opgewekt door zon op daken en twee kleinschalige zonneparkjes. Na 2030 zijn we echter niet klaar. Als gevolg van onder andere elektrisch rijden, koken en verwarmen, stijgt het elektriciteitsverbruik de komende jaren flink. Om die reden zijn wij nu al aan het nadenken over de periode na 2030. In deze fase van het project, staan daarbij drie vragen centraal: hoeveel energie willen we opwekken, hoe willen we dat doen, en waar willen we dat doen?

Zoekgebieden voor grootschalige opwek na 2030

In het concept plan dat wij opgesteld hebben, zijn drie gebieden aangewezen. In deze gebieden, die hieronder zijn afgebeeld, zien wij mogelijkheden voor opwek van duurzame energie. Het gaat om het Westhuizingerveld, de zuidzijde van het Staphorster Bos en de omgeving die begrenst is door de A28, N377 en het spoor. Wij stellen voor om alle overige gebieden uit te sluiten van nieuwe projecten voor de opwek van duurzame energie.

Plattegrondkaart gebieden die geschikt zijn voor grootschalige energieopwek (ten zuiden van Staphorst, ten noordwesten van Punthorst en Westerhuizingerveld)
 

Uw mening is belangrijk

Op 13 april 2022 is een informatieavond gehouden. En aan inwoners is tussen 29 maart en 10 mei 2022 de mogelijkheid gegeven om een zienswijze in te dienen.

Wat gebeurt er als de gemeenteraad instemt met het plan?

Het plan wordt nu aangeboden aan de gemeenteraad. Als de gemeenteraad instemt met het plan, dan gaat deze een volgende fase in. In deze fase gaat de gemeente samen met de inwoners van de zoekgebieden in kaart gaan brengen welke voorwaarden van toepassing moeten zijn op de opwek van duurzame energie. Het is de bedoeling om de voorwaarden uiterlijk in het laatste kwartaal van 2023 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen. Overigens is de verwachting dat er, als gevolg van te weinig ruimte op het elektriciteitsnetwerk, tot minimaal 2028 geen nieuwe energieprojecten op het netwerk van Enexis aangesloten kunnen worden. Deze plannen zijn dus niet van toepassing voor de korte termijn.

Wilt u meer informatie?

Heeft u naar aanleiding van deze brief of het concept plan vragen? Dan kunt u deze te allen tijde stellen via de e-mail duurzaamheid@staphorst.nl. Ook kunt u bellen naar het algemene telefoonnummer: (0522) 46 74 00. Er wordt dan een terugbelverzoek aangemaakt zodat een medewerker contact met u opneemt.

Documenten downloaden

Hieronder kunt u de documenten downloaden die in het kader van dit proces zijn opgesteld. Het concept besluit van B&W is toegelicht in het document ‘concept belangenafweging grootschalige opwek’. De overige documenten bevatten nadere analyses over onder andere het landschap en de techniek. Ook kunt u hier de resultaten vinden van een enquête die in het voorjaar van 2021 is afgenomen onder inwoners van Staphorst en de beknopte verslagen downloaden van inloopbijeenkomsten en andere gesprekken met inwoners en belanghebbenden. De bovenste vier pdf-bestanden zijn voor besluitvorming gemeenteraad.

Koppelbox