Landelijke steunmaatregelen

Home > Inwoners > Coronavirus > Landelijke steunmaatregelen

Landelijke steunmaatregelen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de regelingen in het derde noodpakket per 14 december.

Infographic Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) per 14 december 2020


Onderstaande tabel geeft een overzicht van de regelingen in het tweede noodpakket per 1 juni.

Noodpakket voor banen en econnomie 2.0

Aanvragen Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)

Flexwerkers die door de coronacrisis hun inkomsten (grotendeels) zijn kwijtgeraakt en geen uitkering kunnen krijgen, kunnen vanaf 22 juni een aanvraag doen voor de tegemoetkoming TOFA.

NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid)

Ondernemers kunnen met de NOW tot maximaal 90% van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen door de coronacrisis. Na de eerste openstelling is de NOW per 1 juni verlengd met een periode van 4 maanden, waarbij een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni, juli, augustus en september 2020 kan worden aangevraagd. Het kabinet streeft naar openstelling van het tweede aanvraagtijdvak per 6 juli 2020. Er zijn wijzigingen bij NOW-regeling per 1 juni.

Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)

De Tozo-regeling is een tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers die financieel in de knel komen door de Corona-crisis. De Tozo-regeling bestaat uit een tijdelijke uitkering voor uw bestaanskosten ingaande 1 juni 2020 voor de duur van maximaal 4 maanden. Hierbij wordt het huishoudinkomen aangevuld tot het sociaal minimum en/of een rentedragende lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157. De rente bedraagt 2%, de looptijd maximaal 3 jaar. Voor aanvragen vanaf 1 juni 2020 geldt dat dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of één van de vennoten waarmee u samenwerkt. Tozo 2.0 kunt u vanaf 4 juni t/m 31 augustus aanvragen. Net als de Tozo 1 kent de ‘Tozo 2’ versoepelde voorwaarden ten opzichte van de reguliere bijstandsverlening voor zelfstandigen: er geldt geen vermogenstoets; er wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van de onderneming; de kostendelersnorm wordt niet toegepast. Wel geldt voor Tozo 2 een partnerinkomenstoets bij de uitkering levensonderhoud. Bij Tozo 1 is dat niet het geval.

Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) MKB

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 50.000 euro voor juni tot en met september 2020. Ondernemers die voor de TOGS-regeling in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruikmaken van de TVL. U dient een nieuwe aanvraag te doen voor de TVL. De getroffen sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes. U kunt de TVL-subsidie aanvragen van dinsdag 30 juni 2020 12.00 uur tot en met 30 oktober 2020 17.00 uur. De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB wordt via RVO opengesteld.

Belastingmaatregelen (landelijk)

Het kabinet neemt diverse belastingmaatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Er is betalingsuitstel van belastingen mogelijk. De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020.

Uitstel van heffing van Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE)

Uw bedrijf of organisatie komt in aanmerking voor het uitstellen van de betaling van Energiebelasting en ODE wanneer u iedere maand een eindfactuur van uw energieleverancier ontvangt en deze eindfactuur betrekking heeft op het werkelijk verbruik van elektriciteit en/of gas over de periode van een kalendermaand. De maatregel schept de mogelijkheid voor energieleveranciers om van de geldende regelgeving af te wijken, maar het is geen verplichting.

  • Meer informatie: www.rijksoverheid.nl/energiebelastingen
  • Aanvragen: U hoeft zich nu niet te melden bij uw energieleverancier. Energieleveranciers hebben tijd nodig om de maatregel in hun systemen te implementeren. Houdt daarom de communicatie van uw leverancier in de gaten voor informatie over de uitvoering van de maatregel. Uw energieleverancier informeert u ook over de verdere details van de uitvoering die voor u gelden.

Garantie Ondernemersfinanciering (GO-C)

Met de regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO-C) hebt u meer toegang tot financieringsmogelijkheden. Met de GO-C module kunnen banken krediet verstrekken aan ondernemingen in verband met liquiditeitstekorten als gevolg van het coronavirus. Het zijn leningen met een maximum looptijd van 6 jaar tussen € 1,5 en € 150 miljoen per onderneming, waarbij de Staat voor 80% (grootbedrijf) en 90% (MKB) garant staat.

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Het ministerie van EZK staat via de BMKB borg voor kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% (MKB) en 80% (grootbedrijven) van dit borgstellingskrediet. Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%.

COL-regeling voor Start-ups en Scale-ups

De Corona-OverbruggingsLening (COL-faciliteit) is bedoeld voor Startups, Scale-ups en innovatieve mkb-ers. Het gaat hierbij om bedrijven, die overwegend met extern eigen vermogen gefinancierd zijn. Daarnaast staat de COL-faciliteit onder condities open voor mkb-ers die de afgelopen jaren hun groei hebben gefinancierd met intern eigen vermogen, zoals ingehouden winsten, en die geen bancaire financieringsrelatie hebben (met uitzondering van een beperkte bancaire rekening-courantverhouding).

Landbouw-, tuinbouw- en visserijsector

Veel bedrijven in de landbouw, tuinbouw en visserij zijn van de een op andere dag geconfronteerd met een acute vraaguitval door het wegvallen van de exportmarkt en het wegvallen van hun grootste binnenlandse afzetmarkt: de horeca. Het kabinet komt deze sectoren met verschillende maatregelen tegemoet voor geleden schade door de uitbraak van COVID-19.

Aanvullende ondersteuning voor culturele sector

Het kabinet stelt 300 miljoen euro extra beschikbaar voor de culturele sector. Met deze steun worden culturele instellingen die van vitaal belang zijn voor de sector, door de financieel zware eerste maanden van de coronacrisis heen geholpen. En hiermee worden ze ook in staat gesteld te investeren in het komende culturele seizoen. Het nu gerealiseerde pakket is aanvullend op de eerdere maatregelen.

KKC-regeling: Klein Krediet Corona

De KKC is een aanvullende maatregel om kleine ondernemers met een overbruggingskrediet te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. De Nederlandse overheid gaat voor 95% garant staan voor kleine ondernemingen met een financieringsbehoefte van € 10.000 tot 50.000.