Wat doet de gemeente?

Home > Bestuur > Hoe werkt de gemeente? > Wat doet de gemeente?

Wat doet de gemeente?

De gemeente heeft taken op de volgende gebieden:

Burgerzaken

De gemeente houdt precies bij wie er in de gemeente wonen. Dat gebeurt in de Basisregistratie personen (BRP). Ook geeft de gemeente allerlei officiële documenten uit, zoals een paspoort, een identiteitskaart en een rijbewijs.

Openbare orde en veiligheid

De burgemeester in de gemeente heeft het gezag over de politie en de brandweer. Hij kan deze inzetten wanneer dat nodig is. Staphorst heeft, zoals elke gemeente een Algemene Plaatselijke Verordening (APV), waarin regels staan over bijvoorbeeld het afsteken van vuurwerk, de sluitingstijden van cafés en het plaatsen van bewakingscamera’s.

Sociale zaken en werkgelegenheid

De gemeente is verantwoordelijk voor uitvoering van de Participatiewet. De gemeente zal proberen zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Wie niet in eigen levensonderhoud kan voorzien, krijgt een uitkering van de gemeente. De gemeente kan wel eisen stellen.

Zorg, welzijn en volksgezondheid

De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een belangrijke taak van de gemeente. Deze wet regelt onder meer allerlei taken op het gebied van zorg voor de inwoners, bijvoorbeeld thuiszorg. Ook voor een rolstoel moet je bij de gemeente zijn. De gemeente is verantwoordelijk voor de jeugdzorg; kinderen en jongeren die hulp nodig hebben moeten eerst de goedkeuring van de gemeente krijgen voordat zij deze hulp kunnen krijgen. De gemeente houdt ook toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. Daarnaast heeft Staphorst, zoals elke gemeente een GGD, een gemeentelijke gezondheidsdienst. Staphorst maakt samen met andere gemeenten deel uit van de Gemeenschappelijke Regeling GGD IJsselland.

Asielbeleid en integratie

Gemeenten moeten asielzoekers met een tijdelijke verblijfsvergunning volgens een bepaalde verdeelsleutel van het Rijk huisvesten. Na vijf jaar kunnen ze een vergunning voor onbepaalde tijd aanvragen. Na een positieve beslissing is deelname aan een naturalisatieceremonie verplicht. Een dergelijke ceremonie wordt door de gemeente georganiseerd.

Onderwijs

De belangrijkste taak op het gebied van onderwijs is huisvesting van de scholen. Daarnaast geeft de gemeente geld uit aan leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Ook houdt de gemeente toezicht op naleving van de Leerplichtwet.

Cultuur, sport en recreatie

Hierbij gaat het vaak om subsidies en het beschikbaar stellen van ruimten. We kunnen hierbij denken aan sportvelden, het zwembad, het museum, de bibliotheek.

Economische zaken

De gemeente zorgt voor een goede bereikbaarheid van bedrijventerreinen en voor markten. De middenstand is gebaat bij mooie winkelstraten. Ook de openingstijden van winkels worden door de gemeente vastgesteld.

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Voor de inrichting van de gemeente is een omgevingsvisie opgesteld en worden er bestemmingsplannen gemaakt. In een bestemmingsplan legt de gemeente precies vast hoe een gebied er uit moet zien. Welk deel is bestemd voor huizen, welk deel voor natuur en welk deel voor bedrijven. De gemeente houdt ook toezicht op de woningbouw en maakt daarover afspraken met woningcorporaties.

Verkeer en vervoer

Straten en wegen, voetpaden, parkeerterreinen en fietsroutes: allemaal zaken waarmee de gemeente veelvuldig te maken heeft. De gemeente moet zorgen voor aanleg en onderhoud. Om alle verkeer in goede banen te leiden, heeft de gemeente Staphorst een verkeersplan met uitvoeringsplannen opgesteld.

Milieubeheer

Een belangrijke landelijke wet is de Wet milieubeheer. Deze regelt onder meer de gescheiden inzameling van huisvuil en de kwaliteit van de lucht. De gemeente zorgt voor uitvoering en naleving van de wet. De gemeente geeft onder andere milieuvergunningen uit aan bedrijven. Hierin werkt de gemeente Staphorst samen in de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJsselland.

Gemeente Staphorst

Openingstijden en contactgegevens

T. (0522) 46 74 00
E. gemeente@staphorst.nl

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend:

Afspraak maken