Vastgesteld bestemminsplan ‘De Streek, partiële herziening Oosterparallelweg 31’

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Vastgesteld bestemminsplan ‘De Streek, partiële herziening Oosterparallelweg 31’

Vastgesteld bestemminsplan ‘De Streek, partiële herziening Oosterparallelweg 31’

Dit item is verlopen op 12-08-2021.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 30-06-2021
Soort bekendmaking: bestemmingsplan

De gemeenteraad van Staphorst heeft op 22 juni 2021 een nieuw bestemmingsplan vastgesteld voor de Oosterparallelweg 31 in Staphorst. Daarnaast heeft het college van burgemeester en wethouders vanwege wegverkeerslawaai/ spoorweglawaai hogere grenswaarden vastgesteld. Hieronder staat waarover het plan gaat. Ook leest u wat u kunt doen als u het niet eens bent met het bestemmingsplan.

Waar gaat het plan over?

De Oosterparallelweg 31 had de bestemming Bedrijf. Het nieuwe bestemmingsplan voorzit het adres van een woonbestemming, waarbij tevens splitsing in twee wooneenheden mogelijk wordt. Dit komt tot stand door middel van sloop en nieuwbouw.

Hoe kunt u het plan bekijken?

Iedereen kan vanaf woensdag 30 juni 2021 het bestemmingsplan bekijken. Dit kan via:

  • De landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kunt u zoeken op het adres of het plannummer: NL.IMRO.0180.2102020004-VS01
  • De gemeentelijke website: www.staphorst.nl/bekendmakingen, rubriek ‘Bestemmingsplan’. Hier vindt u de pdf bestanden.
  • Het gemeentehuis: bij de publieksbalie Omgevingsplein. Hier kunt u de papieren stukken bekijken. Vanwege de coronamaatregelen van de gemeente Staphorst kunt u de papieren stukken alleen bekijken als u een afspraak hebt. U kunt een afspraken maken via de publieksbalie Omgevingsplein: (0522) 467 467.

De digitale bestanden (voor de overlegpartners) zijn beschikbaar op:

http://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0180/NL.IMRO.0180.2102020004-VS01/

Hogere grenswaarden Wet geluidhinder

De nieuwe woning ligt dichtbij de spoorweg. Daarom zijn voor de woning hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder vastgesteld. De procedure voor deze hogere grenswaarden maakt onderdeel uit van de bestemmingsplanprocedure. Het besluit hogere grenswaarden ligt daarom tegelijk met het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage bij de publieksbalie. Deze stukken worden ook op de website geplaatst (bij de bestemmingsplanstukken).

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met het plan?

Als u het niet eens bent met het bestemmingsplan en/of het besluit hogere waarde dan kunt u beroep instellen. Dat wil zeggen dat u een brief (een ‘beroepschrift’) stuurt aan de Raad van State. Daarin legt u uit waarom u het er niet mee eens bent. U kunt dit doen van donderdag 1 juli 2021 tot en met woensdag 11 augustus 2021. Een beroepschrift kan worden ingediend door:

  1. belanghebbenden;
  2. niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend;
  3. niet-belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet of te laat een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan;

U stuurt uw beroepschrift aan:

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA DEN HAAG

Stelt u uiterlijk 11 augustus 2021 beroep in? Dan kunt u de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Als u dit uiterlijk 1 augustus 2021 doet, dan treedt het nieuwe bestemmingsplan nog niet in werking, totdat op uw verzoek is beslist.

U moet betalen om beroep in te stellen of een voorlopige voorziening te vragen. Op de site www.raadvanstate.nl leest u meer over het indienen van een beroepschrift en hoeveel dit kost.

Wanneer treedt het bestemmingsplan in werking?

Het bestemmingsplan treedt in werking op donderdag 12 augustus 2021. Enige uitzondering is als iemand vóór deze datum een verzoek om voorlopige voorziening indient. De inwerkingtreding hangt dan af van de uitspraak van de Voorzieningenrechter.

Gemeente Staphorst

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend:

Afspraak maken

Openingstijden en contactgegevens

E. gemeente@staphorst.nl