Vastgesteld bestemminsplan ‘Buitengebied, herziening Lankhorsterweg 21 te Staphorst’

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Vastgesteld bestemminsplan ‘Buitengebied, herziening Lankhorsterweg 21 te Staphorst’

Vastgesteld bestemminsplan ‘Buitengebied, herziening Lankhorsterweg 21 te Staphorst’

Dit item is verlopen op 14-01-2021.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 01-12-2020
Soort bekendmaking: bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Staphorst maken bekend dat de gemeenteraad van Staphorst in de vergadering van 17 november 2020 met toepassing van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Lankhorsterweg 21 te Staphorst’ ongewijzigd heeft vastgesteld. Het plan voorziet in het realiseren van een paardrijhal voor privégebruik op het perceel Lankhorsterweg 21 te Staphorst. In de directe omgeving van dit perceel worden natuur-, landschappelijke- en recreatieve maatregelen getroffen in het kader van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO).

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage vanaf woensdag 2 december 2020 voor de duur van 6 weken bij de publieksbalie Omgevingsplein, Binnenweg 26, 7951 DE te Staphorst. Ook is het plan in pdf-formaat te raadplegen onderaan deze pagina en raadpleegbaar op: http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Via de zoekfunctie kunt u het plan vinden door invoering van het volgende plannummer: NL.IMRO.0180.5102020003-VS01

De digitale bestanden zijn beschikbaar op: http://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0180/NL.IMRO.0180.5102020003-VS01/

Gelet op de maatregelen van de gemeente Staphorst in relatie tot het Coronavirus zijn de fysieke exemplaren van de stukken, ter inzage bij de publieksbalie Omgevingsplein, enkel in te zien op afspraak. Hiervoor kunt u een afspraak maken via (0522) 467 467.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden tegen het vaststellingsbesluit schriftelijk een beroep/verzoek tot voorlopige voorziening indienen. Belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht omtrent het ontwerpbesluit kunnen beroep instellen. Belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij omtrent het ontwerpbesluit geen zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen ook beroep instellen. Beroep kan worden ingesteld binnen een beroepstermijn van zes weken, welke begint op de dag na de dag waarop de terinzagelegging is aangevangen, bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, 's-Gravenhage. De indiener van  een beroepschrift kan de Voorzieningenrechter van de Afdeling eveneens vragen een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Gemeente Staphorst

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend:

Afspraak maken

Openingstijden en contactgegevens

E. gemeente@staphorst.nl