Ontwerpbestemmingsplan ‘De Streek, partiële herziening Oude Rijksweg 480, 482, 508, 510 en 512’

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Ontwerpbestemmingsplan ‘De Streek, partiële herziening Oude Rijksweg 480, 482, 508, 510 en 512’

Ontwerpbestemmingsplan ‘De Streek, partiële herziening Oude Rijksweg 480, 482, 508, 510 en 512’

Dit item is verlopen op 26-10-2021.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 15-09-2021
Soort bekendmaking: bestemmingsplan

Er is een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor de percelen aan de Oude Rijksweg 480, 482, 508, 510 en 512 in Rouveen. Daarnaast zijn wij vanwege wegverkeerslawaai van plan hogere grenswaarden vast te stellen voor dit bestemmingsplan. Iedereen kan de stukken bekijken vanaf 15 september 2021 tot en met 26 oktober 2021. Hieronder staat waarover het plan gaat. Ook leest u hoe u kunt reageren.

Waar gaat het plan over?

Op dit moment hebben vrijwel alle percelen een bedrijfsbestemming. Alleen Oude Rijksweg 480 beschikt al over een woonbestemming en het achterliggende perceel kent een agrarische bestemming. Het nieuwe bestemmingsplan maakt het volgende mogelijk:

  • Oude Rijksweg 480 kan worden gesplitst in 3 wooneenheden;
  • Achter Oude Rijksweg 480 kan een nieuwe woning worden gerealiseerd nadat de bedrijfswoning aan de Oude Rijksweg 508 is gesloopt (deze bedrijfswoning wordt nu ook weg bestemd);
  • Oude Rijksweg 482 transformeert naar een woonbestemming. In het op te richten hoofdgebouw kunnen 4 wooneenheden worden gerealiseerd;
  • Achter de bedrijfslocatie Oude Rijksweg 510 en 512 kan met landschappelijke inpassing uitbreiding van het bedrijf plaatsvinden.

Bovenstaande ontwikkelingen zijn in samenhang met elkaar beoordeeld en worden om deze reden ook in één planprocedure gevoegd. Zodoende is integrale besluitvorming over de ontwikkelingen mogelijk.

Hoe kunt u het plan bekijken?

Iedereen kan vanaf woensdag 15 september 2021 het ontwerpbestemmingsplan bekijken. Dit kan via:

  • De landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kunt u zoeken op het adres of het plannummer: NL.IMRO.0180.2102021001-ON01.
  • De gemeentelijke website: www.staphorst.nl/bekendmakingen, rubriek ‘Bestemmingsplan’. Hier vindt u de pdf bestanden.
  • Het gemeentehuis: bij de publieksbalie Omgevingsplein. Hier kunt u de papieren stukken bekijken. Vanwege de coronamaatregelen van de gemeente Staphorst kunt u de papieren stukken alleen bekijken als u een afspraak hebt. U kunt een afspraken maken via de publieksbalie Omgevingsplein: (0522) 467 467.

De digitale bestanden (voor de overlegpartners) zijn beschikbaar op:

http://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0180/NL.IMRO.0180.2102021001-ON01/

Hogere grenswaarden Wet geluidhinder

De nieuwe woningen liggen dichtbij de A28 en aan de Oude Rijksweg. Daarom moet voor de woningen een hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder worden vastgesteld. De procedure voor deze hogere grenswaarden maakt onderdeel uit van de bestemmingsplanprocedure. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden ligt daarom tegelijk met het bestemmingsplan ter inzage bij de publieksbalie. Deze stukken worden ook op de website geplaatst (bij de bestemmingsplanstukken).

Reageren?

Tot en met 26 oktober 2021 kan iedereen reageren op het ontwerpbestemmingsplan en kunnen belanghebbenden reageren op het ontwerpbesluit hogere grenswaarden. Uw reactie noemen wij een zienswijze. U kunt schriftelijk of mondeling reageren.

  • Wilt u schriftelijk reageren? Stuur dan een brief aan: gemeente Staphorst t.a.v. publieksbalie Omgevingsplein, postbus 2, 7950 AA Staphorst.
  • Wilt u mondeling reageren? Maak dan op tijd een afspraak via de publieksbalie Omgevingsplein: (0522) 467 467.

Wat is de volgende stap?

Het nieuwe bestemmingsplan is nu nog niet definitief. Ook het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden is nog niet definitief. Na 26 oktober 2021 besluit het college definitief over de vaststelling van de hogere grenswaarden. Daarbij houdt het college rekening met eventuele zienswijzen. Daarna besluit de gemeenteraad definitief over het bestemmingsplan. Dan besluit de gemeenteraad ook wat ze doet met eventuele zienswijzen over het plan. Daarna komt een nieuwe publicatie in de krant, waarin u het vervolg kunt lezen.

Gemeente Staphorst

Openingstijden en contactgegevens

T. (0522) 46 74 00
E. gemeente@staphorst.nl

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend:

Afspraak maken