Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Poeleweg IJhorst’

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Poeleweg IJhorst’

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Poeleweg IJhorst’

Dit item is verlopen op 16-07-2021.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 01-06-2021
Soort bekendmaking: bestemmingsplan

De gemeenteraad van Staphorst heeft op 11 mei 2021 een nieuw bestemmingsplan vastgesteld voor de Poeleweg in IJhorst. Hieronder staat wat dit betekent. Ook leest u wat u kunt doen als u het niet eens bent met het bestemmingsplan.

Waar gaat het plan over?
Het bestemmingsplan maakt de nieuwbouw van maximaal 39 woningen aan de Poeleweg in IJhorst mogelijk. In het gebied komt een mix van vrijstaande-, twee-onder-één-kap- en rijwoningen. Het bosje ten oosten van het plangebied blijft behouden.

Het bestemmingsplan wijkt af van het ontwerpbestemmingsplan
Eind 2020 kon iedereen reageren op het ontwerp bestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitsplan voor de nieuwe woningbouw. Wij hebben tien reacties ontvangen. Naar aanleiding van deze reacties is het vastgestelde bestemmingsplan op een aantal punten anders dan het ontwerp bestemmingsplan. De verschillen kunt u lezen in het ‘Rapport zienswijzen en ambtshalve wijzigingen woningbouw Poeleweg IJhorst’. Daarnaast heeft de gemeenteraad bij de vaststelling een aantal wijzigingen in het bestemmingsplan aangebracht. Deze kunt u lezen in het raadsbesluit.

Hoe kunt u het plan bekijken?
Iedereen kan vanaf woensdag 2 juni 2021 het vastgestelde bestemmingsplan bekijken. Dit kan via:

  • De landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kun u zoeken op het adres of het plannummer:  NL.IMRO.0180.4102020001-VS01
  • De gemeentelijke website: onderaan deze pagina vindt u de pdf bestanden.
  • Het gemeentehuis: bij de publieksbalie Omgevingsplein. Hier kunt u de papieren stukken bekijken. Vanwege de coronamaatregelen van de gemeente Staphorst kunt u de papieren stukken alleen bekijken als u een afspraak hebt. U kunt een afspraken maken via de publieksbalie Omgevingsplein: (0522) 467 467.

De digitale bestanden (voor de overlegpartners) zijn beschikbaar op: http://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0180/NL.IMRO.0180.4102020001-VS01/

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met het bestemmingsplan?
Als u het niet eens bent met het bestemmingsplan dan kunt u beroep instellen. Dat wil zeggen dat u een brief (een ‘beroepschrift’) stuurt aan de Raad van State. Daarin legt u uit waarom u het er niet mee eens bent. U kunt dit doen van donderdag 3 juni 2021 tot en met woensdag 14 juli 2021. Een beroepschrift kan worden ingediend door:

  1. belanghebbenden;
  2. niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend;
  3. niet-belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet of te laat een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan;
  4. een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp.

U stuurt uw beroepschrift aan:

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG

Stelt u uiterlijk 14 juli 2021 beroep in? Dan kunt u de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Als u dit uiterlijk 14 juli 2021 doet, dan treedt het nieuwe bestemmingsplan nog niet in werking, totdat op uw verzoek is beslist. U moet betalen om beroep in te stellen of een voorlopige voorziening te vragen. Op de site www.raadvanstate.nl leest u meer over het indienen van een beroepschrift en hoeveel dit kost.

Let op: de Crisis- en Herstelwet is van toepassing
Op dit besluit is de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit betekent dat u in het beroepsschrift moet aangeven welke beroepsgrond u aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en Herstelwet van toepassing is.

Wanneer treedt het bestemmingsplan in werking?
Het bestemmingsplan treedt in werking op donderdag 15 juli 2021. Enige uitzondering is als iemand vóór deze datum een verzoek om voorlopige voorziening indient. De inwerkingtreding hangt dan af van de uitspraak van de Voorzieningenrechter.

Nieuw beeldkwaliteitsplan
Voor de nieuwe woningen aan de Poeleweg in IJhorst is ook een nieuw beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Hier wordt apart over gecommuniceerd.

Gemeente Staphorst

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend:

Afspraak maken

Openingstijden en contactgegevens

E. gemeente@staphorst.nl