Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “De Slagen, partiële herziening fase 2”

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “De Slagen, partiële herziening fase 2”

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “De Slagen, partiële herziening fase 2”

Dit item is verlopen op 03-03-2021.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 20-01-2021
Soort bekendmaking: bestemmingsplan

De gemeenteraad van Staphorst heeft op 15 december 2020 een nieuw bestemmingsplan vastgesteld voor de volgende fase van de ontwikkelingslocatie “De Slagen”. Hieronder staat wat dit betekent. Ook leest u wat u kunt doen als u het niet eens bent met het bestemmingsplan.

Waar gaat het plan over? Het plan omvat een herziening van het bestemmingsplan De Slagen 2014, dat nu op het plangebied van toepassing is. Net als het bestaande plan is het bestemmingsplan deels uitgewerkt en deels voorzien van een nog nader uit te werken woonbestemming. De planologische mogelijkheden worden niet verruimd, maar door de herziening, kan bij de inrichting van het woongebied  beter ingespeeld wordt op de vraag naar parkeren  en groen / spelen. Het uitgewerkte plandeel  maakt de bouw van maximaal 114 woningen mogelijk en ligt ten zuiden van de 1e fase van Lanen en Hoven.

Het bestemmingsplan wijkt af van het ontwerpbestemmingsplan .

Bij de vaststelling is het bestemmingsplan op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van het ontwerpplan. Dit betreft de volgende punten.

In de bestemmingsomschrijving van artikel 6 “Wonen- uit te werken” is onder g. “nutsvoorzieningen” op genomen. Daarnaast zijn de bestemmingsomschrijvingen van artikel 3 “Groen” en artikel 4  “Verkeers-Verblijfsgebied” uitgebreid  met “waterhuishoudkundige voorzieningen”.

Tot slot is de Toelichting aangevuld met paragraaf 3.3.2 inzake  de “Vormvrije “m.er. beoordeling”. Weliswaar maakt de toelichting geen juridisch onderdeel van het plan uit, maar voor de volledigheid wordt dit aspect toch vermeld.

Hoe kunt u het plan bekijken?

Het plan ligt ter inzage vanaf 20 januari 2021 gedurende een periode van 6 weken. Iedereen kan gedurende deze periode het vastgestelde bestemmingsplan bekijken. Dit kan via:

  • De landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kun u zoeken op het adres of het plannummer:  NL.IMRO.0180.3102020001-VS01
  • De gemeentelijke website: www.staphorst.nl/bekendmakingen, rubriek ‘Bestemmingsplan’. Hier vindt u de pdf bestanden.
  • Het gemeentehuis: bij de publieksbalie Omgevingsplein. Hier kunt u de papieren stukken bekijken. Vanwege de coronamaatregelen van de gemeente Staphorst kunt u de papieren stukken alleen bekijken als u een afspraak hebt. U kunt een afspraken maken via de publieksbalie Omgevingsplein: (0522) 467 467.

De digitale bestanden (voor de overlegpartners) zijn beschikbaar op: http://roplannen.gemeentedocumenten.nl/staphorstplannen/ NL.IMRO.0180.3102020001-

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met het bestemmingsplan? 

Als u het niet eens bent met het bestemmingsplan dan kunt u beroep instellen. Dat wil zeggen dat u een brief (een ‘beroepschrift’) stuurt aan de Raad van State. Daarin legt u uit waarom u het er niet mee eens bent. U kunt dit doen van donderdag 21 januari 2021 tot en met woensdag 3 maart 2021. Om beroep in te kunnen stellen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. U bent belanghebbende, én
  2. U heeft op tijd gereageerd (een zienswijze ingediend) op het ontwerpbestemmingsplan. Heeft u niet gereageerd? Dan kunt u soms toch beroep instellen. U moet dan wel aantonen dat u redelijkerwijs niet heeft kunnen reageren.
  3. Tegen de punten die anders zijn dan in het ontwerpbestemmingsplan kunnen belanghebbenden beroep instellen ook al heeft u geen zienswijze ingediend.

U stuurt uw beroepschrift aan:

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA DEN HAAG

Stelt u beroep in? Dan kunt u de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Het nieuwe bestemmingsplan treedt dan nog niet in werking, totdat op uw verzoek is beslist.

U moet betalen om beroep in te stellen of een voorlopige voorziening te vragen. Op de site www.raadvanstate.nl leest u meer over het indienen van een beroepschrift en hoeveel dit kost.

Let op: de Crisis- en Herstelwet is van toepassing

Op dit besluit is de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit betekent dat u in het beroepsschrift moet aangeven welke beroepsgrond u aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en Herstelwet van toepassing is.

Wanneer treedt het bestemmingsplan in werking?

Het bestemmingsplan treedt in werking op 4 maart 2021. Enige uitzondering is als iemand binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indient. De inwerkingtreding hangt dan af van de uitspraak van de Voorzieningenrechter.

Gemeente Staphorst

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend:

Afspraak maken

Openingstijden en contactgegevens

E. gemeente@staphorst.nl